ޚަބަރު

ބަލި ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާ: ޑރ. އަލީ ލަތީފް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެބަލި ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ޑރ.އަލީ ލަޠީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ނެޝެނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޓެކް ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. ލަޠީފް މިގޮތަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި ވި މީހަކު ކަމާބެހޭފަރާތްތައް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެމީހާ ދަނީ އެއްބާރުލުން ދެމުންކަން ނެޝެނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުންވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ޢަލީ ލަޠީފް ވިދާޅުވީ ކޮވީޑް-19ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެނަމަ އެމީހާއާ ބައްދަލުވި މީހުންގެ މަޢުލޫމާމާތައި ދިޔަ ތަންތަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްކަށް އަންގަންވާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިންދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. ބަލި ޖެހިފައި ހުންނަ މީހާ އެމަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ ސީދާ ދިމާވި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ނުދޭނަމަ މިބަލި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑަށް ފެތުރިގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ލިބިއްޖެނަމަ ގިނަބައެއްގެތެރެއަށް ބަލި ފެތުރިގެން ދިއުމުގެކުރިން އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

ޑރ.ޢަލީ ލަޠީފްވަނީ މިހާރު ކޮންމެހެން ޒަރޫރީކަމަކު ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ނުނުކުތުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނުކުންނައިރުވެސް މާސްކް އެޅުމަކީ މިޙާލަތުގައި މުހިންމު ކަމެއްކަން ޑރ.ޢަލީ ލަޠީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!