ޚަބަރު

ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ހުރިހާ ސިފައެއް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ފެންނަމުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް

ބޮޑެތި ގާނޫނުތައް ހަދާ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ޖަމާކުރަނީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ކަމަށާއި އެހުރިހާ ސިފައެއް މި ސަރުކާރުން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޙުސައިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ، މި ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ، ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދިފައިވާ ވެރިކަމަކަށް ދިވެހިން އިތުރު ޖާގައެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޙުސައިން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ދަނީ އެމްޑީޕީގެ ވައުދާއި ޚިލާފަށް އެތައް ގާނޫނެއް އިޞްލާޙްކޮށް ވުޖޫދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ވައުދުވީ ނަމަވެސް އެ ގާނޫނު ދަމަހައްޓާ އަދި އުވާލި އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު ވެސް އަލުން ވުޖޫދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

  1. ޢާސްމާން

    ބަރާބަރު ވާހަކަ އެއް ތިޔަ ވިދާޅުވީ ،