ޚަބަރު

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާން ބޭނުންތަ؟މިކަންތައްތައް ކޮށްލާ!

ރައުފާ ރަޝީދު

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނެ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެމީހަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެކަމެއް ކުރާށެވެ.

ކާބިޔާބީއަށް އެދޭ މީހާ ބަރާބަރަށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކުރާނެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރާނެއެވެ. ގިނަގިނައިން ﷲ އަށް ޒިކުރުކޮށް ދުޢާ ކުރާނެއެވެ.

ދެ ދުނިޔެ ކާމިޔާބު ކުރެވޭ މީހުންނަކީ ތިމާގެ ކަންކަމުގައި ތިމާ ކުރިއަށް ދާން ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭ މީހުންނެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން އިބުރަތެއް ހާސިލު ކުރާ މީހުންނެވެ.

އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއޭ ބުނާ ބީދައިން އުފާވެރި ދުވަސްތަކާއި ހިތާމަވެރި ދުވަސްތައް ވެސް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އަބަދު އެއް ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނުވާނެއެވެ. ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންތައް ތަކުގައި ކެތްތެރިވާން ދަސްކުރާށެވެ. އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރާށެވެ. ތިމާއަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އަމިއްލަޔަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ.  

ދުވަހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތް އަމިއްލަޔަށް ތާވަލު ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނިދަން އޮށޯންނަމުން މިއަދު ތިމާޔަށް ކުރެވުނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ، މާދަމާ ކުރަން ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ، އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްލާށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައަޅާށެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ، ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް އޮތް ދަތުރެއްކަން ހަނދާންކޮށް، ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިއަކީ، އެދަތުރުގެ ފޮނިމޭވާ ކަމުގައި ގަބޫލުކުރާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގު ވަޒަން ކުރާށެވެ.

 

 

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!