ރައުފާ ރަޝީދު

ރައުފާ ރަޝީދު

ފައިސާ ދީގެން ޕާޓީ އަކަށް ނުވައްދަން: އަދާލަތު

8 mins ago

ރައީސް ނަޝީދު ބުއިން ހުއްޓައިލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން އުފާކުރާނެކަމެއް: މަލީހު

1 hour ago

އައްސޭރި ޖަލަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

6 hours ago

ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 18،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

7 hours ago

ޗައިނާގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ބާރު ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ ގައުމުން ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދާނެ

8 hours ago

ކުޑަކުދިން ލައްވައި އިމާމްވެ ނަމާދު ނުކުރުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

8 hours ago

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޕީޕީއީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

9 hours ago

އިތުރު 249 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

10 hours ago

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ޝަހީމް ލިޔުއްވި އާޓިކަލް ނަޝީދު ޝެއަރ ކުރައްވައިފި

24 hours ago

ރައީސް ޔާމީންއަށް ހުކުމް އިއްވީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ނުފޫޒުން: ޝިޔާމް

1 day ago

ސިނޮފާމް ވެކްސިނުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ 6 މަސް ދުވަހަށް، އިތުރު ޑޯޒަކުން އެހީތެރިވޭ!

1 day ago

ޙައްޤުބަސް ވިދާޅުވާން ރައީސް މައުމޫނަށް ކެރިވަޑައިނުގަތުމުން ހިތާމަކުރަން: ޖަމީލް

1 day ago

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް މިއަދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1 day ago

ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތައިލެވޭނީ އެ ފިކުރަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީގެން: ޝަހީމް

1 day ago

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

1 day ago

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަލްގޭރިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1 day ago

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ވޭދަނަތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި

2 days ago

ސުކޫލު މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރަން އަންގައިފި

2 days ago