ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ޑެތް ބައި ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

– 1ޖޯޑު މުގުރާފަހުރި މާރީ ބިސްކޯދު

– 2 ސައިސަމުސާ ހަކުރު

– 1/2ސައިސަމުސާ ލޮނު​

– 1/2 ޖޯޑު މެލްޓެޑް ބަޓަރ ​

– 475ގ ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

– 1 ޖޯޑުޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް

– 225ގ ޗޮކްލެޓް

– 2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު

- ޗޮކްލެޓް ކޭކް މިކްސް ( ފޮށީގައިވާ ގޮތަށް ގިރާފައި ފިހެފައި )

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

– ތަށްޓަކަށް މުގުރާފައި ހުރި މާރީ ބިސްކޯދާއި ބަޓަރ ކޮޅު އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޓްރޭގައި ފަތުރައިލުމަށްފަހު 30 މިނިޓް ވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

– ތަށްޓަކަށް އައިސްކުރީމް އަދި ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް ކޮޅު އަޅައިލުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާފައި ބިސްކޯދުއެޅި ޓްރޭގެ މައްޗަށް އަލައިލުމަށްފަހު ރީތިކޮށް ފަތުރާލައި އައިސް އަލަމާރީގައި ތިން ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެވެ.

- އެއަށް ފަހު ނަގައި އައިސްކްރިމް މަތީގައި ފިހެފައި އޮތް ކޭކް ބާއްވާލުމަށް ފަހު 30 މިނަޓު ފިނި ކޮށްލާށެވެ.

– ކޭކުގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް އައިސްކްރީމް ފަތުރާލުމަށްފަހު 30 މިނިޓް ވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ. އެއަށް ފަހު ޗޮކްލެޓް އަދި ކިރު ތަށްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކޭކް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

– ​ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް ކޭކު އެހުރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ބޭނުންނަމަ ކޭކުގެ މައްޗަށް ނަޓްސް (ބޭނުން ވައްތަރެއް) އަޅައިލެވިދާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!