ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ބާބެކިޔު ޗިކަން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

3/4 ޖޯޑު ޗިކަން ސްޓޮކް
1 ކުކުޅު ބޮޑެތިކޮށް ކޮށްފައި
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަސްޓަޑް ކްރީމް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވޯސްޓަރ ޝަޔަރ ސޯސް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިލީ ސޯސް
3 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ ފިޔާޕޭސްޓް
1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް
1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ ވިނިގަރ
ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ . ކުކުޅުމަސް ތަކުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާފައި 20 މިނިޓް ވަންދެން ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބާބެކިއު ގްރިލް އަކުން ނުވަތަ އަވަން ގައި ފިހެލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!