ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ސްވިސް ރޯލްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

6 ބިސް
150 ގ. ފުށް
5 ގ. ކޯން ފްލަރ
15 ގ. ބަޓަރ
200 ގ. ހަކުރު
ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ފިލިންގ:

ހަނާކޮށްފައި ހުރި ކެޖޫނަޓްކޮޅެއް
މާމުއި ފޮދެއް
ކްރީމް މޮޅެއް ވިޕް ކޮށްފައި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް :

ބިހާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ކޯންފްލަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާފައި ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ބަޓަރކޮޅު ދިޔާކޮށްފައި އެވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.އެސެންސް ވެސް އެއްކޮށާށެވެ. .ކުކިނގ ޕޭޕަރ ދިގުޓްރޭ އެއްގައި ފަތުރާ ލާފައި ކޭކްފުށްގަނޑު ތުނިކކޮށް ފަތުރާ ލާށެވެ. ( އިންޗި އެއްގެ 3/1 ތުނިކޮށް) އަވަންގައި ފިހެލާށެވެ . ކޭކް ފިހެވުނީމާ ނަގާފަ ފިއްސަކުން މާމުއި ފޮދެއް ކޭކް މަތީގަ ހާކާލާށެވެ . ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮޅެއް ފަތުރާ ލާފައި ހަނާކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ކަޖޫނަޓް ކޮޅެއް ބުރުވާލާފައި ކޭކް އޮޅާލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!