ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ސިމްޕްލް ޗިކަން ބާރގާ

ދެން އެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

6 ބާރގާ ބަނަސް

1 /12 ބޯންލެސް ޗިކަން ކުދި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
5 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ މެޔޮނައިސް
1/2 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1/2 ސައި ސަމުސާ ގިތެޔޮ މިރުސް ހިމުން ކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
1 ފިޔާ ހިމުން ކޮށް ކޮށާފައި ހުރި
2 ސައިސަމުސާ ލުނބޯހުތް ލޮނުކޮޅެއް
6 ފޮތި ފިޔާ
6 ފޮތި ޓޮމާޓޯ
ބަޓަރ ކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ބަނަސް މެދުން ދެ ފަޅިކޮށްފައި ތުނިކޮށް ބަޓަރ ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާށެވެ. ހޫނުވީމާ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާ މިރުސް އަސޭމިރުސް ލޮނު އެއްކޮށްފައި ކުކުޅު ކޮޅު ރޯފިލުވާލާށެވެ. ކުކުޅު ކޮޅު ހިހޫވީމާ މެޔޮނައިސް ލުނބޯހުތް ވެސް އެއްކޮށް ލާށެވެ . ދެން ބަނަހުގެ އަޑިއަށްވާ ފަޅި މަތީގައި މަސް ކޮޅެއް ފަތުރާ ލާށެވެ.ޓޮމާޓޯ ފޮއްޗަކާއި ފިޔާ ފޮއްޗެއް ( ބޭނުމިއްޔާ ) ބާއްވާފައި އަނެއް ފަޅި ތަތް ކޮށާށެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!