ޚަބަރު

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އިތުރު މުވައްޒަފަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އިތުރު މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް19 ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފިއެވެ،

ތަފްސީލް އަންނަނީ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!