ކުޅިވަރު

ކޭއެފްސީ ފްރައިޑް ޗިކަން ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަމާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

4 ކުކުޅު ފައި ޅިޔާ އަޅާފައި
1/2 ޖޯޑު ހުންނަ ހާ މުގުރި ފާރޮށި
3 ބިސް
1/3 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާާ ސޯޔާ ސޯސް
1/5 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
1 ފަޅި ލުނބޯ
1/2 ސައި ސަމުސާ ޗިކަން ކިއުބް
1މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
1/2ސައި ސަމުސާާ މުގުރި މިރުސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ބިސް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފާރޮށި ކުނޑި ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް ބިހާއި އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ކުކުޅު ފައި ތަކުގައި އެބައި ހާކާފައި ބޭރުގައި ފާރޮށި ކުނޑި ހާކާފައި 20 މިނިޓް ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާ އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ތެޔޮ އަޅާލާށެވެ . ކެކުމުން ކުކުޅު ފައިތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!