ދުނިޔެ

ޢީދާ ދިމާކޮށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިޢުލާނުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ފިޠުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިޢުލާނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޢީދާ ދިމާކޮށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި ޤައުމުގައި ކާފިއު އިޢުލާނުކުރަން ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ނިންމީ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށެވެ. ކާފިއު ހިންގާނީ މެއި މަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހުން 27ވަނަ ދުވަހަގެ ނިޔަލަށެވެ. ކާފިއުގެ މުއްދަތުގައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ފިހާރަތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ހުންނާނީ ހުޅުވާފައެވެ. އަދި ހެނދުނު 9ން ހަވީރު 5 ޖަހަންދެން ޢާންމުންނަށް ހުރަހެއްނެތި ބޭރުތެރޭގައި އުޅެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް ހަރާމް ހުންނަ މައްކާ އަދިވެސް އޮތީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މާރިޗުމަހުގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުމުން އެޤައުމުންވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެޤައުމުގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް އިޢުލާނުކޮށް އުމްރާގެ އަޅުކަންވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށްވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ކާފިއު ލުއިކޮށްދީފައެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި 42،925 މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19ގެ އަސަރުކޮށް 264 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެއީ ޢަރަބި ޤައުމުގެ ތެރެއިން ބަލިޖެހުނު މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!