ޚަބަރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރަށްތަކުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ބާތިލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރަށްރަށުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާތިލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މިރޭ ނެރުއްވި އެންގުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އެންގުމުގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބާތިލުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އެންގުމުގައި ވަނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނޫނީ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި އެނޫންވެސް ޒަރޫރީ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއާއި ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އަމަލުކުރުމާއި ރަށުތެރޭގައި އުޅުމުގައި ވެސް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ވެސް އެ އެންގުމުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އެ އެޖެންސީ ކުރާ މަސައްކަތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!