ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުމޭ، އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހިދާނެ: ޑރ. ލަތީފް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން މާލެސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު، މިހާރު ލުއިދީފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕް (ޓެގް) ގެ ލީޑަރ ޑރ. އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ ގެ ފަރާތުން އުފެއްދި ކުޑަ ވީޑިއޯ މެސެއްޖެއްގައި ޑރ. ލަތީފު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަޙައްދަށް ދިން ލުޔާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަގުތަށްމަތީގައި އެއްވެ އުޅޭތަން ފެންނަ ކަމަށާއި ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށެވެ.

މިފަދައިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭނަމަ ކޮވިޑް-19 އަނެއްކާވެސް އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އަލުން ފެތުރިއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ލަތީފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާލެ ސަރަޙައްދަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ލުޔެއް ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!