ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އަނެއްކާވެސް ލާދީނީ ރިޕޯޓެއް ލިޔެފި!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބިވެތި އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާ، އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުން ދިފާޢު ކޮށްފައިވާ "އުތެމަ" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އަމިއްޔަ ޖަމިއްޔާއަކުން ލާދީނީ ރިޕޯޓެއް ނެރެފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިލާދީނީ ރިޕޯޓަކީ މިމަހުގެ 22 އިން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 10 އަށް ޖެނީވާގައި އޮންނަ ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އުތެމާއިން ހުށަހަޅަން ގަސްދުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

"ދިވެހި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި" ޝިއާރުގެ ދަށުން އުފައްދައިގެން އުޅޭ "އުތެމަ" އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ކުރިން ލާދީނީ ރިޕޯޓެއް ނެރުނު އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓު ދިފާޢު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެމްޑީއެން ގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވެސް އުތެމަ އިން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުތެމަ އިން އުފެއްދި މިލާދީނީ ރިޕޯޓު އުފައްދަން ފަންޑު ކޮށްފައިވަނީ ކެނެޑާގެ "ކެނެޑާ ފަންޑް ފޮ ލޯކަލް އިނިޝިއޭޓިވްސް" އިންނެވެ. އުތެމަގެ ލާދީނީ ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ގަނޑުގައި އެކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ދީނީތަޤުރީރު ކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާއަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ދައުވަތުދީގެން ރާއްޖޭގައި ތަޤުރީރުކުރުމަށް ގެނެވި، ކުޑަކުދިންނާއި ކައިވެނިކުރުން ފަދަ ގެއްލުންދެނިވި ކަންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށް އުތެމާގެ ލާދީނީ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!