ޚަބަރު

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށާނީ!

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާނު ކުރި ފުރަބަންދަށް ލުއިދިނުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

"ޖުލައި މަހުގެ 15ވަނަ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ހުޅުވާލެވޭނެ. ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެންދާނެ" ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

"ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރާއްޖެއަކީ ދަތުރު ކުރުމަށް ރައްކާތެރި ޤައުމެއްކަމަށް، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އެއް ޤައުމު ކަމަށްވާ ޖަރުމަނުވިލާތުން ކަނޑައަޅާފައިވުން" ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލަނީ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!