ޚަބަރު

"ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހަދަމުން ގެންދާ ގޮތުން އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ"

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ 7،000 ފުލެޓާމެދު މި ސަރުކާރުން ކަންކުރާ ގޮތުން އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބެގެންދާ ކަމުގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިން ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފުލެޓުތައް އެފުލެޓުތަކުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދެއްވާނެ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެތަންތަނަށް މީހުން ވަންނައިރު ދޮރެއް ނުހުންނާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ޓައިލްސްވެސް ނުހުންނާނެ ކަމުގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި މިފުލެޓުތަކަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ވަދެވޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރީ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކެއް ކަމުގައެވެ. އެފުލެޓުތައް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ އެކީ ނިންމުމަށް ފަހުގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!