ޚަބަރު

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ 387 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ 387 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިހާތަނަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު އާންމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި އަނިޔާގެ 387 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 221 އަންހެން ކުދިންނާއި 166 ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ 112 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 89 އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރި މައްސަލަތަކަކާ ނުވަ ފިރިހެނަކަށް ގެވެށި އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!