ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު، ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ސަބްސިޑައިޒް ކޮށް 40 އިންސައްތަ ކަނޑާލަނީ

ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ފަހު، ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުވެސް ސަބްސިޑައިޒްކޮށް، ބިލުން 40 ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާ އާ ބައްދަލުކުރުމަށް މިހާރު ސްޓެލްކޯ ގައި ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް ސަބްސިޑީ ހިމަނައިގެން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!