ޚަބަރު

ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ބިދޭސީން ގާއުކަން ފެށުމުން ބޮޑުފިނޮޅަށް އެރޭ ގޮތެއް ނުވި!

ރަހީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބ. ބޮޑުފިނޮޅަށް ދިޔަ ފުލުހުން އެ ރަށަށް އަރަން ކުރި މަސައްކަތް ވެސް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ.

އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދިނުމުން ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް އެ ރަށުން ފޭބިޔަ ނުދީ ރަހީނު ކޮށްފައެވެ.

"ވަގުތު" ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތުޅާދޫން ފުރައިގެން ބޮޑުފިނޮޅަށް ދިޔަ ފުލުހުން ބޮޑުފިނޮޅަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންނާއި ދިމާލަށް ގާއުކާފައެވެ.

ގާއުކަން ފެށުމުން ފުލުހުން ތިބި ދޯނި ވަނީ އަނބުރާލާފައި ތުޅާދުއަށް ދަތުރު ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި ދޯނީގައި ތިބި ބައެއް ފުލުހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެ، ދޯނީގެ ބިއްލޫރި ދޮރުތައް ތަޅައިގެން ގޮސް، ދޯންޏަށް ވެސް ގެއްލުންތައް ވެފައި ވާ ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!