ޚަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ 10 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ޓްރާންޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 10 މުވައްޒަފަކު މިއަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ނޯޓިސް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ދީފައިވާއިރު، އެ ނޯޓިސް ދިނީ ހާޒިރީގެ މައްސަލަ ޖެހިގެންނެވެ.

މި 10 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް އެންގީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތިބި ނަމަ އެކަން މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން އެންގުމަށް ސީއެސްސީގެ ސިޓީގައި ޓްރާންސްޕޯޓަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުފާ ދީފައިނުވާތީ، އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ވަނީ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ 10 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރިއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މީގެކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޯޓާއި ގުޅުންހުރި އެހެން އޮފީހެއްގައި ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ރައްޔިތުމީހާއާ މެދުގައި ނިކަމެތި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާތަން ފެނުމަކީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!