ޚަބަރު

ރެކޯޑް ހަދަން ސިވިލް ކޯޓުން އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ޝަރަފު ހޯދުމަށް، އަދުލު އިންސާފާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިލް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނިގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖީއޭ) އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ނަސީރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ވެސް ނިންމާފައިވެ އެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންގުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި މިހާރު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޑިވިޒަންތައް ބަހާލައިގެން މައްސަލަ ބަލާ އުސޫލަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު ކަމަށް ނުވާތީ އެކަން މުރާޖައާކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގަން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން އަންނަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ ދެ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!