ޚަބަރު

ވައިރަހާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން ހެލްޕް ޑެސްކެއް

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިންނަށާއި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހެލްޕް ޑެސްކްއެއް ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަމުންދާ ހާލަތް ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިންނާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހެލްޕް ޑެސްކެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހާލާތު ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގައި "ސިޗުއޭޝަން މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް" އެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ މިނިސްޓްރީގެ "ސިޗުއޭޝަން މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް"ގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7223131 އަދި ހެލްޕް ޑެސްކް ނަންބަރު 9423131 އަށް ގުޅުއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!