ޚަބަރު

ކުޅިބަލާ ޕްލެޓްފޯމް ނިމެންދެން ފަތާ ޓްރެކް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހަދަމުން އަންނަ ކުޅިބަލަން ތިބޭ ޕްލެޓްފޯމް ނިމެންދެން އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ކުޅިބަލާ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ހެވީ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށީގައި ޖަހާފައިވާ ބޮޑެތި ހިލަތައް ވެސް ބަރު އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން ފަތަން ދާ ފަރާތްތަކާއި އެހެން ވެސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި އިއްޔެއިން ފެށިގެން، އެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އެތަނަށް މޫދަށް އެރުމާއި އެހެން ވެސް ގޮތަކުން އާންމުން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ފަތާ ޓްރެކް، ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މާޒިޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުންނެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެންފައި ވަނީ، މި މަހުގެ މެދު ތެރޭގަ އެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ، މި މުއްދަތުގައި އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކޮށްގެން އާންމު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ވެސް އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރާ މާޒިޔާއަށް ވެސް ޒިންމާ ނުނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!