ޚަބަރު

ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އައި ފަތުރުވެރިޔަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....


މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!