ޚަބަރު

ފަނޑިިޔާރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދޭން އިންޑިއާ އިން އެހީވަނީި

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފަންނީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އާއި އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ އެ އެމްއޯޔޫގައި ޖޭއެސްސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހިސާސް ހުސައިން ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ އެކަޑަމީގެ ޑިރެކްޓާ ޖަސްޓިސް ޖީ. ރަގުރާމް ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ މި އެމްއޯޔޫގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފަންނީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއިން ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެންދެވޭ 200 ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވުނު ކަމަށް ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ލިބުނު އަގުހުރި ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިސާން ވާހަކަދެއްކެވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!