ޚަބަރު

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ކުލި ސަރުކާރުން ނުވަތަ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރާ ގާނޫނަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެދި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މާލޭ ޓެނަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެމްޓީޔޫ) ގެ ނަމުގައި އުފެއްދި މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމިއްޔާއިންނެވެ.

އެ ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެމްޓީޔޫ އިން ބުނީ ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 ން 06:00 ށް އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ.

ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރަން ނުވަތަ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ޔޫނިއަން އިން އެދެ އެވެ.

އެމްޓީޔޫއިން ބުނީ ޖަމިއްޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅަން ކަމަށާއި މިއަދު ހަވީރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަށާ ހަރަކާތަކީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރަން ފަށާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިގެން ވެސް ޕެޓިޝަނަށް ސޮއި އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

މާލޭގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 232 ވަނަ މައްދާގައި ބުނާ ގޮތުން މުޖުތަމައުގެ އާންމު ހާލަތު މަޖިލީހުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ވިސްނުން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!