މުނިފޫހިފިލުވުން

ބިގްބޮސް ސީޒަން 13 ޝިދާތު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ކަލާސް ޓީވީ އިން ސިލްސިލާކޮށް ގެެނެސްދެމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯއެއް ކަމަށްވާ ބިގް ބޮސްގެ ތޭރަވަނަ ސީޒަން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ސިދާތު އެ ޝޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، ސިދާތާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒްއެވެ.

ބޮޑު ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ ބިގް ބޮސް 13 ގެ ފައިނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އާސިމް އަދި ސިދާތުގެ އިތުރުން ހިމެނިފައިވަނީ، އާރްތީ ސިންގް، ޕާރަސް ޗާބްރާ، ރަޝްމީ ޑެސާއީ، އަދި ޝެހެނާޒް ގިލްއެވެ.

ބިގްބޮސްގެ 13 ވަނަ ސީޒަންގައި ބެލުންތެރިން މުނިފޫހިފިލުވައިދިން ޝެހެނާޒް ގިލް ވަނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިފައެވެ.

ބިގްބޮސް13 ހުށަހަޅާ ދީފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއް ތަރި ކަމަށްވާ ސަލްމާން ހާންއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!