ޚަބަރު

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހްތާރު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހްތާރު އާދަމް ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ގޮތުން މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު 8882 މުހްތާރު އާދަމް 48އ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މުހްތާރަކީ ރާއްޖޭގައި 90ގެ އަހަރުތަކުގައި މަޝްހޫރު ލަވަތަކެއް ކިޔާފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ލަވަކިއުންތެރިއެކެވެ. އަދި ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތަފާތު އެކި އިންތިހާބުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކެމްޕެއިން ލަވަތައް ވެސް މުހްތާރު ވަނީ ކިޔާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!