ވިޔަފާރި

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ކަނޑިތީމަށް

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ށ. ކަނޑިތީމަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

Ads by MWSC

މި ހިދުމަތްތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކުރީ ހާއްސަ އޮފާތަކަކާއެކުގަ އެވެ. ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުތަކަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ފައިބަ ގުޅުވައިދީ ރައުޓާ ވެސް ހިލޭ ދޭނެ އެވެ. މިއީ ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވެންސްތައް ހިމެނޭ ޕެކޭޖުތައް ނެގުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ 77 ރަށެއްގެ 82 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭނެ އެވެ. އަދި ޖޯއިބޮކްސް ވެސް މި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ.

މި ހިދުމަތަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޗެނަލްތައް ހިމެނޭހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެންޓް ބަލާލެވޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ބަލާލެވޭއިރު މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީތަކުގެ 82 ޕަސެންޓަށް ވަނީ މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަަށެވެ. އަދި އިނޮވޭޝަނާއި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!