ޚަބަރު

ރޭޕް ކުރި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދޫކޮށްލައިފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކާފައާ މުނިކާފަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދޫކޮށްލީ ޕީޖީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ފުލުހުން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދޫކޮށްލިއިރު އެކުއްޖާގެ މަންމައާ އަދި ބައްޕައަށްވެސް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން އެނގި ތިބެ އެކަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ނުގެނައި މައްސަލައިގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!