ޚަބަރު

ޓީޗަރަކު، ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަންކުޑަ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ތިބި ބަޔަކު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ދެއްކި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އެ ވީޑިއޯ ދައްކާފައި ވަނީ އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!