ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، އަމްޖަދު އަބްދުޢަނީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މި މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ޖޭއެސްސީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށިއިރު، ޖޭއެސްސީން ދާދިފަހުން ވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށިކަން ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!