ޚަބަރު

ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި މައްސަލަ ބަލަން ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއެއް

އިބްރާހިމް ރަފްހާން ، ދެން އޮންލައިން

މިއަދު ހެނދުނު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މިއަދު ހިނގާދިޔަ ކަންތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފައިވާ އިރު، އެކަން ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ގޮވައިލައްވައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ނެންގެވި ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:

 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު
 • އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
 • ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ
 • އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
 • ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން
 • ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
 • ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަޚްލޫފް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔޯގާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅުނު ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު އެތެރެއަށް ވަދެ ގެންނެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުޤީޤު ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ.

 1. ނާޅި

  ބަލަންވީ އިއްޒައްތެރި ރައީސު ވަޒީރު ހުވަޔާއި ހިލާފް ވާންޖެހޭތޯ އިސްލާމް ދީނަ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ހުވާކުރި ނުންތޯ ؟ އިސްލާމް ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ހުވައިކޮށްގެން ތިބި މީހުން ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ވަރުބަލަންވީ ! އިސްލާމް ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތިނަމަ އެހާދިސާ ނުހިގާނެ !

 2. ކަލޭމެން ކޮމޮޓީ ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ރުޅިއަރުވަން ނޫޅޭތި،ކަލޭމެންތީ އިންޑިޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް، އިސްލާމް ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނަމަ އެފަދަ ހާދިސާ ނުހިގާނެ !

 3. ސައްލި

  ހިންދޫންގެ ހުވެފެނަކީ އެމީހުންގެ ބޮޑު ހިންދޫ ދައުލަތް އުފެއްދުން އެކަމަށް މަގުފަހި ކުރަން ހިންދޫ ދީން މުޅި ދުނިޔޭގައި ޕުރަމޯޓް ކުރަމުން މިދަނީ ، މުސްލިމުން ވެސް އެމީހުންގެ ދީން ހިކުމަތާއި ރިވެތި އަހުލާޤާއި ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދާއި އެކު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ !