ޚަބަރު

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ގަރާރަކުން މި ބޯޑު އުފައްދަވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ބޯޑަށް ވަނީ ހަތް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަން އަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

ބޯޑުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަކީ އަހުމަދު ޝަރީފް، އަޖުވަދު މުސްތޮފާ، އިބްރާހިމް ނައީމް، ޑރ. މުހައްމަދު އާދިލް، ޝިފާޒް އަލީ އަދި ޝުހާދު އިބްރާހިމް އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނެ ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ގައިޑްލައިންތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ބެލުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާ އެކެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!