ޚަބަރު

4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 4 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިންޓެެލިޖެންސް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް، މިމަހު 4ގައި މާލޭގައި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަންއެއް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ 10 ތަނެއް ބަލާފާސްކޮށް، 5 ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށް، 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ހޯދުނުކަމަށް ޙަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ޙަމިދު އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި އެތަކެތި ފޮރުވާފައި ހުޓައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މީގެކުރިން ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!