ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއެކު ކޮންޑަމްތައް ހުސްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބިރު ބޮޑުވެ އެ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮންޑޮމް ވެސް ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މިކަން ހިނގަމުންދަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަވަށެއްގައެވެ.އެ އަވަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އިނގިލިތައް ފޮރުވުމަށްޓަކައި ކޮންޑަމް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއަވަށުން ކޮންޑޮމް ވަނީ މުޅިން ހުސްވެފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ކަމަށް ބުނެ އެމީހުން ކޮންޑޮމް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯ ތަކެއްވެސް މިހާރު ދަނީ މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އެއްވެސް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނުވެއެވެ. ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ ރަނގަޅަށް ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުމެވެ. ކޮރޯނާ ގެ ވައިރަހުގެ ބިރާއެކު ތަފާތު އެކި ހަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަ ތައް ވެސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 3000 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!