ޚަބަރު

އުރީދޫގެ މޫލީއިން މާންދޫ މަހުގެ ހަދިޔާ ޕެކްތަކެއް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީއާއި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ގުޅިގެން މާންދޫ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބަންޑަލްޑް ހަދިޔާ ޕެކްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

އުރީދޫން ބުނީ މޫލީ ރޯދަ ބާޒާރު ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މާންދޫގެ މަސްދަޅުތައް ހިމެނޭ ހަދިޔާ ޕެކްތައް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ހަތަރު ހަދިޔާ ޕެކް ގަނެވޭނެއެވެ. ހަދިޔާ ޕެކްތަކުގެ އަގުތައް ހުރީ 145 ރުފިޔާއާއި 160 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައިކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ.

އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް 1 ހިމެނޭ ތަކެތި/ ޕެކުގެ އަގު 150 ރުފިޔާ

ހަބަނޭރޯގައި ހަދާފައިވާ ތިން ދަޅު މަސް،

ހިކި މިރުހުގެ ކަނޑުމަސް ހަދާފައިވާ ދެ ދަޅުމަސް،

ކަނޑުމަސް ސަންފްލާވާ އޮއިލް އަދި ކަނޑުމަސް ބްރައިންގައި ހަދާފައިވާ އެއް ދަޅުމަސް

މަސްހުނި އެކްސްޓްރާ އޮއިލް، މަޝުނީ ނޯމަލް އަދި މަޝުނީ ޒީރޯ ޗިލީގެ ދަޅުމަސް

އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް 2 ހިމެނޭ ތަކެތި/ ޕެކުގެ އަގު 160

އޮލިވް އޮއިލްގައި ހަދާފައިވާ ކަޅުބިލަމަސް

ސަންފްލާވާ އޮއިލް އަދި ސްންޑްރައިޓް ޓޮމޯޓޯގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް

ސަންފްލާފް އޮއިލް، ލެމަން އެންޑް ޕެޕާގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް

ސަންފްލާފް އޮއިލް، ލެމަން އަދި ތައިމްގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް

ލޮނުމަދާއި ހާބް އަދި ސަންފްލާވާ އޮއިލްގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް ދަޅު

މި ޕެކުގައި ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ދެ މަސް ދަޅު ހިމެނޭ

އުރީދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް 3 ހިމެނޭ ތަކެތި/ ޕެކުގެ އަގު 145 ރުފިޔާ

މަސްހުނި އެކްސްޓްރާ ޗިލީ

މަސްހުނި

މަސްހުނި ޒީރޯ ޗިލާ

ހަބަނޭރޯގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް ދަޅު

ސަންފްލާވާ އޮއިލްގައި ހަދާފައިވާ ކަނޑުމަސް ދަޅު

ޕެކުގައި ހިމެނެނީ ކޮންމެ ވައްތަރަކުން އެއް ދަޅުމަސް

އުރީދޫން ބުނީ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް ހަތަރެއްގައި ހަދިޔާ ޕެކް 1،2،3 ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަހައެއްގެ ކޮންމެ ވައްތަރަކުން އެއް ދަޅު މަސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ހަދިޔާ ޕެކު ހަތަރެއްގެ އަގަކީ 150 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!