އުރީދޫ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

އެމް-ފައިސާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދެ މަހަކުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޑްރޯން ރޭހެއް ބޭއްވުމަށް އުރީދޫއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އުރީދޫ 5ޖީ އެއަރފައިބަރ ރައުޓަރުން %50 ޑިސްކައުންޓާއި، ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސް އަދި ޕެރިހަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު!

އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް، ޕެރިސްއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް!

ޕީއެސްޖީގެ މެޗެއް ވަގުތުން ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް

އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް މިއަދު ފަށާނެ

އުރީދޫން ގަސް އިންދާ ސްމާޓް ޕޮޓެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ލަންދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނަށް އުރީދޫ އިން ޑިޖިޓަލް ފައިނައިސް އަދި އެމް- ފައިސާ ގެ ޓްރޭނިން ސެޝަން އެއް ބާއްވައިފި!

ހުޅުމާލެ ރެޑްވޭޭވް މޯލްގައި އުރީދޫގެ ޝޮޕް އިން ޝޮޕް ކައުންޓަރެއް

އުރީދޫއިން އައިފޯން 15 ގަތް މީހުންނަށް ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ އުރީދޫގެ އާ ހެޑްއޮފީސް ހުޅުވައިިފި

ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުރީދޫން އަންނަނީ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން: ނައިބު ރައީސް 

އުރީދޫއިން އައިފޯން 15ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް: ކޮންމެ ދުވަހަކު 6ޖީބީ ލިބޭ އާޗާ ޕްލޭނާއެކު މުޅި މަހަށް 180ޖީބީ!

މޮރޮކޯ ބިންހެލުމުގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އެހީ ވެވޭނެ

މި ހަފްތާ ބަންދަށް އެންމެ ސަޅި ޕެކޭޖް: އުރީދޫއިން 100 ރުފިޔާއަށް 100ޖީބީ!

އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓަރގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ރީލްއެއް ހިއްސާކޮށްގެން އިންސްޓާ 360 އެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!