ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ގޮދަން އުފައްދާނެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ފެބްރުއަރީ އަދި މާޗް މަހު މޫސުމީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ދަށްވި ނަމަވެސް، 2023 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 112.7 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮދަން ނެގޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ އުތުރާއި މެދުތެރެއާއި ހުޅަނގުގެ މައިދާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފިނި މޫސުމުގައި އިންދާފައިވާ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ހަނޑޫ އުފައްދާ އިންޑިއާއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރީ، ފިނިހޫނުމިން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، ކުއްލިއަކަށް އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިންޑިއާގެ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފާމަރސް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ހުއިފިލަނޑާ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ 107.74 މިލިއަން ޓަނަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އެ ގައުމުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހައްދަނީ އެންމެ ހަނޑޫ ބާވަތެއް ކަމަށާއި އޮކްޓޯބަރު އަދި ނޮވެމްބަރު މަހު ގަސް އިންދުމާއި މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކައްކާ ކަމަށެވެ.

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އަލުން ފުރުވާލައި އެތެރޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ، އިންޑިއާއިން ހުއިފިލަނޑާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ލޯކަލް އަގުތައް އުފުލުމާ އެކު ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ގަންނަ މިންވަރު މަޑުޖެހިފައިވާތީ، 2023 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމުގައި ހުއިފިލަނޑާ ގަންނަ މިންވަރު ފުރަތަމަ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ދަށަށް ދާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2022-23 ވަނަ އަހަރަށް އިންޑިއާއިން ހަނޑޫ އުފައްދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް 135.5 މިލިއަން ޓަނަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފާމަރސް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއިން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭރުގެ އެކި ގްރޭޑްތަކުގެ އެކްސްޕޯޓުން 20 އިންސައްތަ ޑިއުޓީ ނަގަން ނިންމީ، ވިއްސާރަކުރާ ސްޓޭޓްތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ސަރުކާރުން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ނިއު ޑެހީއަށް ވިސްނާނީ ރޫޅިފައިވާ ހަނޑޫ އެހެން ގައުމުތަކަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!