ޚަބަރު

ކެފޭގެ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

"...މި އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ ގެތަކުގެ ވެރި ފަރާތް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތް ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކަން ފާހަގަކުރަން،" ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!