ދުނިޔެ

ލޭ މައްޗަށް ދާ މީހުނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބިރު ބޮޑު

ލޭ މައްޗަށް ދާ މީހުނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ކޭސްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރެއް ބުނެފިއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މަރުވާ 60 އަހަރުން މަތީގެ ލޭ މައްޗަށް ދާ މީހުނަށް ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ 6 އިންސައްތަ އިތުރުވެއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ލަފާދޭ ގޮތުގައި ލޭ މައްޗަށް ދާނަމަ ގަވައިދުން ބޭސް ކައި ލޭ ގެ ޕްރެޝަރ ދައްވާ ކަހަލަ ކާނާ ކެއުން މުހިންމު ކަމެކެވެ.

މި ދިރާސާއިން އިތުރަށް ދައްކާ ގޮތުގައި ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުނަށް 10.5 އިންސައްތަ ނުރައްކާ ވާއިރު ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުނަށް 7.3 އިންސައްތައަށް ނުރައްކާ އިތުރުވެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާއިރު ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުމެވެ. ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ އެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މިހާތަނަށް 114544 ކޭސް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވާއިރު ބަލި ޖެހުނު 64031 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. ވައިރަސް ޖެހިގެން 4026 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ގިނަ އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!