ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން ޗައިނާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އެންޑީއައިއޭ އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޗައިނާގެ ބައެއް ސްޓީލްތަކުން އެންޓި ޑަމްޕިން ޑިއުޓީ ފަސް އަހަރަށް ނަގައިފަ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ސްޓީލް ސެކްރެޓަރީ ނަގަންދްރަ ނާތު ސިންހާ ވިދާޅުވީ ސްޓީލް އިންޑަސްޓްރީއިން ޗައިނާވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކުނި އުކާފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން، ސްޓީލް އިމްޕޯޓްގެ ހާލަތު ނިއުދިއްލީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް-ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން 0.6 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނު ވިއްކާފައިވާއިރު، މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 62 އިންސައްތަ އިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އިންޑިއާއިން 2 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފިނިޝްޑް ސްޓީލް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 23 އިންސައްތަ އިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ސްޓީލް އުފައްދާ ޗައިނާއިން އިންޑިއާއަށް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ކޯލްޑް ރޯލްޑް ކޮއިލް ނުވަތަ ޝީޓްތަކެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!