ދުނިޔެ

ފިލިޕީންސުން ދެބަސްވެފައިވާ ޝޮލްގައި ހުރި ޗައިނާގެ ހުރަސް ނަގައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ބޮޑު މަސްވެރިކަމުގެ ޕެޗެއްގައި ޗައިނާއިން ހަރުކޮށްފައިވާ ފްލޯޓިން ބެރިއާ ނެގުމަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފިލިޕީންސުން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ފިލިޕީންސުން އާދީއްތަ ދުވަހު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ސްކާބަރޯ ޝޯލް ކައިރީގައި ދިގު، ބޯލް-ބޯއީ ބެރިއަރަކާއި، ފިލިޕީންސްއާ 200 ކިލޯމީޓަރު (124 މޭލު) ދުރުގައި އޮތް ހިލަކުލައިގެ އައުޓްކްރޮޕް އަދި އިސްތިގުލާލާއި މަސްވެރިކަމުގެ ހައްގުތަކާ މެދު އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވައުދުވިތާ ގަޑިއިރުތަކެއް ފަހުން ފިލިޕީންސްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ބުނީ ފްލޯޓިން ކޯޑަން ނައްޓާލީ ރައީސް ފާޑިނަންޑް މާކޯސް ޖޫނިއާ އާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯސްގެ އެންގުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

"މި ހުރަހަކީ ނެވިގޭޝަނަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކުރުވި ކަމެއް، އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިލާފު ކަމެއް. އަދި ފިލިޕީންސްގެ މަސްވެރިންގެ މަސްވެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ވެސް ހުރަސް އެޅޭ،" އެ ޝޯލް އަކީ ފިލިޕީންސްގެ ގައުމީ ސަރަހައްދުގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ފްލޯޓިން ބެރިއަރގެ ވާހަކަ ސީދާ ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ފިލިޕީންސްގެ ބިއުރޯ އޮފް ފިޝަރީޒް އުޅަނދެއް ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް "ވަދެ" ވަނުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އަމަލުތައް ދިފާއުކުރީ "އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް" ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޗައިނާ އާއި ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަން ހާމަވަނީ މެނީލާ އިން ވާދަވެރި ބާރު ވޮޝިންޓަންއާ އެކު އަސްކަރީ ގުޅުން ތައް ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަހިކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!