ދުނިޔެ

އަޅުގަނޑަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް، އަނިޔާވެރި ނިޒާމާ ދެކޮޅު މީހެއް: ޕާކިސްތާނުގެ ލީޑަރު އަލްތާފް ހުސައިން

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މުއްތަހިދާ ޤާމީ މޫވްމަންޓް (އެމްކިއުއެމް)ގެ ބާނީ އަދި ލީޑަރު އަލްތާފް ހުސައިން ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ އެއްވެސް މުޖުތަމަޢެއްގެ ދުޝްމަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ހަމައެކަނި އަސްކަރީ މައިދާނުގައި ތިއްބެވި ކޮރަޕްޓް ބޮޑެތި ޖާމިނީ ވެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޕެޓްރޯން އިން ޗީފް ކޮރަޕްޓް ޖެނެރަލުންނަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅު މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕާކިސްތާނަކީ އޭނާގެ މާދަރީ ގައުމެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ގައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމަނިކުފާނު މިހިޔާލުތައް ފާޅުކުރެއްވީ އެމްކިއުއެމް ޔޫކޭގެ 70 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހުސެއިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޓް ނިޒާމާއި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމުތަކަށް އަސްކަރީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި، އެމްކިއުއެމް ފަލްސަފާއާއި، ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

އެމްކިއުއެމްގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިންނަށް ތަރައްޤީވެ، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ޤާނޫނީ ގެތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އަސްކަރީ މުއައްސަސާއިން އެމްކިއުއެމް ދެކެ ބިރުވެތިވެ ލީތަލް މިލިޓަރީ ގަންގެ ދަށުގައި ބަހައްޓައި، އެމްކިއުއެމް ބައިބައިވެގެން ދިއުމެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކޭ އިންސާފް (ޕީޓީއައި)ގެ ޗެއާމަން އިމްރާން ޚާނަކީ ސެލެބްރިޓީއެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ޖާހިލީ ވެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މި އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބީ މެދުފަންތީގެ މީހުން އެކަންޏެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!