ރިޕޯޓް ސަރުކާރު

އައު ރިޔާސީ ދައުރަކަށް އަލިވިލުން: ހުވައި ކުރެއްވި މައިދާނާއި ތަޤުރީރުން ހާމަވީ ޤައުމީ ލޯބި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން، އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިވާ ޤައުމީވަންތަކަން ހާމަވިއެވެ.

Ads by STELCO

ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވައި، އަރިހުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ސިފަފުޅު ފާހަގަކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

”އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ވަޠަނީ، ވަރަށް ޤައުމީ ބޭފުޅެއް. އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހީން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، ދިވެހި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތް ކުރަން.“ ޓީވީއެމްއަށް ފާއިތުވި ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ރައީސް މުޢިއްޒުއާއި ގުޅޭގޮތުން، މިހާރުގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު، ޣައްސާާން މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި، ރާއްޖޭގެ އަށްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް މުޢިއްޒު ފުރަތަމަ ދެއްވި ތަޤްރީރް ފެއްޓެވީ ވެސް، އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަފުޅަކުންނެވެ. ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދަރީންގެ ލޭ ކައްކުވައިލާނެ ވާހަކަފުޅެކެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އައި، މި ޖީލުގެ ބަޠަލު، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާންތައް އައު ވެގެންދާ މައިދާނެއްގައި ހުންނަވައި، ހުވައި ކުރައްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ ޚާއްޞަކަން އެ ވާހަކަފުޅުން ހާމަވިއެވެ.

"މި މައިދާނަކީތޯ؟ މިއީ، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމާއި ދިވެހި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވި، އެނޫން އެފަދަ އެތައް ބަޠަލުންނެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރުވެރި ދިވެހިރާއްޖެއާއި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާޢުގައި، ފުރާނައިން ޤުރުބާންވި ބަރަކާތްތެރި ފަސްގަނޑާ ގުޅިފައިވާ، ޝަރަފުވެރި މައިދާން!"

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ދިދައާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ޖަޒުބާތީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. ދިވެހީންގެރާއްޖޭގައި، އެ ދިދައަށް އިރު އޮއްސުމެއް ނެތްކަން ރައީސް ވަނީ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފައެވެ.

"އޭ ދިވެހީންގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދިވެހި ދިދަޔާ! ތިބާދެކެ އަޅުގަނޑު އިންތިހާޔަށް ލޯބިވަން! ތިޔަ ހެލިލުމާއި ވިހުރިލުމުގެ މާނަތައް އިޙްސާސް ކުރަން! ތިޔަ ދައްކައިދެނީ ޤައުމު ދިފާޢުކުރި މަތިވެރި ޝަހީދުންގެ ލޭފޮދު. ޤައުމު ބިނާކުރި އެންމެހައި އަޖުދާދުންގެ ފެހި ރޯޝަން އުންމީދާއި ދިރުން! ދިވެހީންގެ ދެ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތް ކަމުގައިވާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ކީރިތި މޫރިތިކަން! އެހެންވީމާ، އޭ ލޮބުވެތި ޝަރަފުވެރި ދިވެހި ދިދަޔާ! މިއަދު މިވަގުތުން ފެށިގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތިޔަ އައުދާނަ ދިވެހި ދިދަޔަށް އިރު އޮއްސުން ނިމުނީ! މީގެ ފަހުން ތިޔަ ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ދިދައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކަންކޮޅެއްގައި، ތިބާހުރި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިރިކުރުމެއްނެތި ރެޔާއިދުވާލު 24 ގަޑިއިރު ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތާއެކު ވިހުރިވިހުރި ހުންނާނެ އެންމެ އިއްޒަތްތެރި ނިޝާން!" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިވާ ޤައުމިއްޔަތުގެ އިޙްސާސްތައް މި ހިސާބުން ނިންމަވައިނުލައްވައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އަބަދު ވެސް އެންމެ އިސްވާނީ އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކައި، އެއް ދީނަކަށް ތަބާވާ، އަދި އަބަދުވެސް މިނިވަންކަންމަތީ ދެމި ތިބުމަށް މަސަައްކަތް ކުރާ ދިވެހީން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އަޅުގަނޑަކީ ދިވެއްސެއް. އަޅުގަނޑަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަންނަނީ، ލިސްޓުގެ އެއްވަނައަށް. ފުރަތަމަޔަށް. އެހެން ޤައުމެއްގެ ބަޔަކު އަންނާނީ، އޭގެ ފަހަތަށް."

Ads by Ooredoo
 1. ބަލާތި

  ފުރަތަމަ ކަމަކީ އާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން އަތުން ފެލާފައިސާ (ޓެކްސް) ނުނަގާ އަދި ކާރޑަށްދޭ ބަންޑަރަ އެހީ ކަނޑާނުލާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް މަހަކު 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށްޓަކައި މާލެސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާ އެހިއްކާ ފަޅުތަކުން 1 ހެކްޓަރުގެ ބިން 10 މިލިއަންޑޮލަރަށް ބިމެއް ވިއްކާ މަހަކު 400 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވިއްކުމަށް ޓަކައި ފޭދޫ ފިނޮޅު އިރުންއޮތް ފަޅުހިއްކަންވީއޭ އަދި މާފުށިފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީ ކޮކޯ އާއި ޖެހެންދެން ފަޅު ހިއްކާފައި ބިން ވިއްކަންވީ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަން ފަކަސްތީނު މުއްސަނދިންނަށް ވެސް ބިން ވިއްކަންވީ މާލެ ސަރަހައްދުން

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ކިޔާ ދިވެހި ނަމެއް ދިވެހި ބަހަށް ޚިދްމަތް ކުރާ މޜުކަޒުން ނުއުފެއްދުނު މަމެބް ދެން އަދު މި އުފެއްދީ އިޖްތިމާއީ ނޫސް އަދި މީޑިއާ އަކީ ނޫސްވެރިކަން މިކަން ކަން އރބަޖެހޭ ރަނގަޅުވާން ކައްޕަޅި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަން ދަސްކުރަންވީ ފުރަތަމަ ޓީވީއެމް އާއި އަދި ނޫސްވެރިން އެއީ ތަމެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ތަމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށްދޭބަލަ…

 3. ބަލާތި

  ތިވަޒީރުން މިއަދު ކުރާނެމަސައްކަތަކީ ކޮބާތޭ ކޮންމެ ވަޒީރަކު ރެއަކާއި ދުވާލު ކިތައްއާންމު ރައްޔިތުންނާއި އަދި ވުޒާރާއިންކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭން ސަރުކާރުން އެއްކިބާ ކޮށްފައި އޮންނަ ބޮޑު ބައި ތަކާއި ބައްދަލު ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޭ އަދި އެމެންގެ ކަންބޮޑު ވުން އަޑުއަހަނީ ކިހާވަރަށްތޭ އަދި އެގޮތުން ބައްދަލު ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވުޒާރާގެ ވެބްސައުޓް ގައި ޝާއިއު ކުރަނީ ކިހާވަރަށްތޭ އެއީ މަމެން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ

 4. ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާގައި، ހިލަޔާއި ބުދައް އަޅުކަން ކިރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ! ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަންވާނީ ތައުހީދުގެ މާނަ ފުށު ނާރާގޮތަށް އޮޅުން ބޮޅުންވެސް ނާރާގޮތަށް !

 5. ޢިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބެނީ އެއީ ފުރަތަމަ އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެގެން ނޫން އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ ގައުމުދެކެ އަދި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބި ނުވާ ވެރިއަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިއަކަށް އައުމުން އޭނާ ވެރިކަމުގައި ތާ އަބަދަށް ހުންނަންވެގެން އިނގިރޭސިންނާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އަޑީގައި އޮވެގެން ދެވަނަ ފަލަސްތީނު އޭޝިއާގައި އުފައްދަންވެގެން އިންޑިއާ އަށް ފައިސާދީގެން އެމެރިކާ ކުރާ ކަމެކޭ ތިގޮތަށް އަދި އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބޭލޭނެއޭ އިންޑިއާ ނޫންގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

 6. ވަގެކޭދޯ

  ތިހާ ލޮނު.މަޑު ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބޭލޭނެއޭ އެއީ ޔަގީންކަމެކޭ އެކަމަކު ބަލަން ތިބެއްޗޭ ތިޔާ ޒަމީރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާނެ ރައްޔިތުން ފެލާލާނަގާ ފައިސާ އިން 1250 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެރިކަން ނިމޭއިރު އޭނާ ހިއްސާއޮންނަ ރިސޯރޓްތައް މިވެރިކަމުގައި އަލަށް ދޫކުރާނީ މާފަރު އެއަރޕޯރޓް ސަންޝިޔާމް އަށް ދީ އެމެން ލައްވާ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރުވާފައިބޮޑު ކަޓް ލިބޭތީވެ ވަގު އަރަތްބަކަށް އެތަންދިނީ ކޮބާތޭ އެއަރޕޯރޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރެވިފައި ބޮޑު ވަގެކޭ ތަތީދޯ

 7. ބޮޑުވަގެކޭ

  އެލިސަން ޖަނާ ނިންމި އެއްވެސް ރިސޯރޓެއް ނުހުންނާނެއޭ އޭނާ ހަދަނީ ދޮގޭ އޭނާ އެއޮތީ މުޅި މާލޭގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރުވި އެންމެނަށް ދަރައޭ ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއްތޭ އޭނާގެ ބަފާ ނަމުގައި ހެދި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް އަދި ވެސް ފައިސާ ނުދެއޭ އެލިސަން ޖަނާ ދޭ ނަސޭހަތް މުއިއްޒު ގަބޫލުކުރުން އެއީ ހާމާނު ދޭ ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރުމޭ އޭނާ ވަކިކުރާށޭ އެވަރުގެ ބޮޑެތި ވަގުން ހެޔޮނުވާނެއޭ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރުންނަށް ލާން ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ

 8. ޖެހޭނެއޭ

  އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެއޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިންޑިއާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ލޯން ދެއްކުން ފަސްކުރުން އެއީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެއްވެސް ގައުމަކަަށް އަދި އެއްވެސް ބޭންކަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ލޯން ފަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ ބަރާބަރަށް ލޯން ދައްކާ ނުވަތަ ލޯން އެއްފަހަރާ ދައްކާ ނިންމާލަންވީއޭ އެކަން ކުރަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާ ހިއްކާ ފަޅުން ކޮންމެ ހެކްޓަރެއްގެ ބިން 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލާށޭ އެއިރުން އާމްދަނީ ލިބޭނެއޭ އާދޭސް ނުކުރާށޭ އިންޑިއާ ގާތު އާދޭސް ނުކުރާށޭ އެއިރުން އެމެރިކާ ދާނެ އެމެންގެ މިންގަޑަށް ކެނޑިގެން އަފްއާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބި ގޮތަށް ރާއްޖޭން އިންޑިއާ ސިފައިން ވެސް ޖެހޭނީ ފައިބާން އެވަރުގެ ބޮޑު ލަދެއް އެމެން ގަންނަން ޖެހޭނެއޭ…

 9. ކުރާށޭ

  ލަންކާގެ އެއާރޕޯރޓް ގާތުން 20 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އަދި 20 ކިލޯ މީޓަރު ފުޅާ މިނުގެ ތިލަފަޅެއް ގަންނަންވީއޭ 1 މިލިއަން ޑޮލަރަަށް ދެންރާއްޖޭން އެ ފަޅު ހިއްކާ އެހިއްކާ ފަޅުން ލަންކާ ވިޔާފާރިވެރިންނަށާއި އަދި ޗައިނާ އާއި ޖަޕާނާއި ސިންގަޕޯރގެ ވިޔާފާރިވެރިންނަށް ބިން ވިއްކާނީ ކޮންމެ ހެކްޓަރެއްގެ ބިން ބިމެއް 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް 1000 އަހަރަށް އެއިރުން ލަންކާގެ ބިމުން މިގައުމަށް ފައިދާވާނީ އެތަނަށް ހިނގާނީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތަކޭ ލަންކާގެ ގާނޫނު ނުހިނގާނެއޭ މިކަން ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ

 10. ކޮބާތޭ

  ކިޔެވުމުގެ އެންމެ މަތީ ސަނަދު އިމާމުން ނަގަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެމެން ދާން ނުޖެހޭނެއޭ އެ ފެންވަރު އިސްލާމް މަތީ މަދުރަސާ ގައި ނެތް ނަމަ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ބޭރުގައުމު ތަކުގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދައިގެން އިސްލާމް މަތީ މަދަރުސާ އިންނޭ ބޭރުގައުމު ތަކަށް ދިވެހިން މަތީ ސަނަދު ތައް ނަގަން ފޮނުވުން އެއީ ހައްލެއް ނޫނޭ ބުދުޖެހި ނޫޓް ގައުމުން ބޭރުވާ އަދަދު މަދުވާން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރޭވިގެންނޭ އެއީ ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ މިކަން މުއިއްޒު ވަޒީރު ކަން ދިން ހަނގުބޭކަލުންނަށް ނުވާނަމަ އެމެން ޖެހޭނީ އެކަން ހުއްޓާލާ ރަށުތެރޭން މުޑިކާށި ހޮވާށޭ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެއޭ މުޝްރިކު ގައުމު ތަކުން ކަންކުރާ ގޮތް މަމެން ނަކަލު ކުރަން އެމެން ނަކަލު ކުރަން ޖެހޭނީ މަމެން ކަންކުރާ ގޮތް މީ މަމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ…

 11. ޖެހޭނެއޭ

  މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަކީ ގާރީކަމުގެ ސަނަދު އޮންނަ މީހުންނަށް ވުމާއި އަދި މަދުވެގެން ތިން ވައްތަރެއްގެ ރާގަށް އެމެން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ޖެހޭނެއޭ ޗެނަލް 13 އިން ބަންގިއަށް ފަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު އޭގެ މަޚްރަޖުން އަދި ރީތި ރާގަށް ކިޔެވުމުން އަޑުއަހާލާ އޭގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދެއޭ މިގޮތް ޖެހޭނެއޭ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ އިމާމުންގެ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭނެއޭ…

 12. ކޮބާތޭ

  މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކިޔާ ދިވެހި ބަހެއް ނެތީތޭ ސަރުކާރުން ދިވެހިބަަސް ކުރިއަރުވާ ވަޒީރަކު ކަނޑައެޅީ ރޭގައި މިހާރު 24 ގަޑިިއިރުވަނީއޭ ކޮބާތޭ މުއިއްޒު ތަ ބުނި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކަންކަން އިސްލާހުވެ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަޒީރުންނޭ ތަގެ ހަނގުބޭކަލުންނަކީ ވަޒީރުން ތައް ދެފައި ދަމައިގެން ނިދަނީތޭ ނުނިދާށޭ ހުންގާނުގައި ހިފާށޭ މަމެން ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން މޭލު ކުރިއަށް އޮތީއޭ މަގާމްގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ރައީސް މީހާއަށް ހުޝާމަތު ނުކުރާށޭ އެއީ ބޯދާ ޖާހިލު ކަމާއި އަނދިރި ކަމުގެ ތެރޭންވާ ޝައިތާނާގެ ވަސްވާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކޭ މިކަން ދަންނާށޭ..

 13. ޖައްސާށޭ

  މިނިވަން މުވައްސަސާ ތަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީތޭ ނުވަތަ ދެފައި ދަނޑިއަށް ރެނީތޭ ތިޔާ އޭސީސީ ވެސް އެއީ ބޮޑު ދުއްޕާނެކޭ އެ ވަގުންނަށް ހޭލާން ކެރުނީ ކުރީ އޮތް ކޮވިޑް ވަގުން ތަކުގެ ސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ ކަން ޔަގީންވީމައޭ ދެން އޮތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުވައްސަސާ އެތަނުގެ ބޮޑަކަށް ހުރި ވަގު ކަލޭގެ އޮތީ ގޮސް އޮސްޓްރޭލިޔާ ގައި ކަރުދިގު ފުޅީގައި ތުން ޖަހައިގެން އެކަމަކު ދިވެހިން ފެލާލާ ނަގާ ފައިސާ އިން އެވަގު ކަލޭގެ މުސާރަ ބަނޑުއަޅަނީދޯ މީ ކިއެއްކުރާ ތަންތަންތޭ ހަވަރު ނިކުމެ މިހުރިހާ ވަގުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާށޭ އަދި ހުރިހާ ވަގުން ތަކުގެ ކަރުގައި ނާށި އެލުވައިގެން ރަށުތެރޭގައި އެމެން ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ ހިންގުވާށޭ

 14. ފެންނާނެއޭ

  ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަން ޒަމީރު އަށް ކުރުމުގެ ގާބިިލިއްޔަތު އޭނާގެ ގައިގައި ހުރެއްޖެނަމަ މަމެން ހަނދަށް ދާން ބޭނުންވާ އުޅަނދު ބަންނަން ދަންނާނަމޭ މިފަދަ ކަމެކޭ ތިޔާއީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމަށް ކުފޫ ހަމަނުވެއޭ ޒަމީރު އޭނާ ލިޔެފައިވާ ފަރަންޖީ ބަސް ލަފްޒު ތައް ބަލާލުމުން އެބަހުގެ ހަމަތަކަށް ނުފެތެއޭ އެއީ ބްރޯކެން އިންގްލިޝް އޭ ވަރަށް ފެންވަރުދަށޭ އިނގިރޭސި ބަސްމަގު ކުފޫހަމަ ނުވޭ ޒަމީރު ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ކުފޫ ވިޔަފާރީގެ އިދާރީ ބައިން މާސްޓަރސް ހެދޭނެ ވަރަށް ފަސޭހައިން 3 އަހަރުން ޑިގްރީ އެއް ދެން އެއް އަހަރުން މާސްޓަރސް އެއް ތަފާތުވާނެއޭ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އަދި ޖިއޮގްރަފީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އިން ޕީއެޗްޑީ ހަދަން ވެއްޖެނަމަ ޑިގްރީ އަށް ހަތަރު އަހަރު އަދި މާސްޓަރސް އަށް މަދުވެގެން 2 އަހަރު ބޭނުންވާނެއޭ އާންމު މުއްދަތަކީ 3 އަހަރޭ އަދި ވާހަކަ ދައްކާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތައް ވެސް ހަދަން ޖެހޭނެއޭ މަދުވެގެން 500 ގަޑިއިރުގެ ފެންވަރުގެ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ހަދައިގެން ހުންނަމީހަކު ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހީވާނީ ލަވަ އެއް ކިޔާހެންނޭ އަޑުއަހާ ހިތް ވެސް ވާނެއޭ މިސާލަކަށް އެމެރިކާގެ މަރްހޫމް ރިޗަރޑް ހޮލްބްރޫކް މެން ފަދަ ކުޅަދާނަ މީހުން އެމެން ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ މިކަންކަން ދަސްކޮށްގެންނޭ ތެޔޮ ރަމީޒް އަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭގެއޭ އަދި އޭނާ އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކާ އިރު އަޑުއަހާ ހިތް ވެސް ނުވާނެއޭ އެކަން އަދި ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ ފެންނާނެއޭ

 15. ނުވާނެއޭ

  މުއިއްޒު އަކީ ވެސް އޭނާގެ ޒާތުގައި ޚާރިޖީ ތަޖްރިބާ މަދުމީހެކޭ މިގޮތަށް މިކަން އޮތްވާ ސިޔާސީ ހައްލުގެތެރޭން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާްއްޖޭން ބޭރުކުރާނޭ ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނާއިރު މިކަން ކުރަން މުއިއްޒު ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ކަނޑައެޅި ޒަމީރަކީ އެއީ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް އަދި ދުނިޔޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިރާ ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ދަންނަ އަދި ދުނިޔޭގެ ތާރީޚް ދަންނަ މޮޅަށް މުއާމަލާތް ކުުރަން ދަންނަ މީހަކަށްވާން ޖެހޭނީ މަމެންގެ ޚާރިޖީ ތަޖްރިބާ ގައި ޔޫއެސް އިން އުފެދުނު މިފަދަ ޝަހުސިއްޔަތަކީ ރިޗަރޑް ހޮލްބްރޫކް އެފަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ނެތި އުނދަގޫވާނެ ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްލު ގެންނަން މުއިއްޒު މެން ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެން ދުނިޔޭގެ މައުލޫމާތާއި އަދި މީހާގައި ގައި އެފެންވަރާއި އަދި ދުނިޔެ އެމީހަކަށް ތާރީފް ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތަކަށޭ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ވާން ޖެހޭނީ އެއިން އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތޭ ތެޔޮ ރަމީޒު ގައިގައި މީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވުޒާރާއިން އޭނާ ވަައްކަން ކޮށްގެން ހިންގި ގޮތަށް ހިންގައިގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބޭލުމަކީ…

 16. ޖެހޭނެއޭ

  މީޑިއާ ތަކަށް ފައިސާ ދޭއިރު އެމެން ލިޔާ އާރޓިކަލްސް ތަކަށް ކުރާ ކޮމެންޓްގެ އަދަދާއި އަދި ކޮމެންޓް އަަވަހަށް ޕަބްލިޝް ކުރާ ނޫސް ތަކާއި މިފަދަ މިންގަނޑެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއޭ މިސާލަކަށް ވީނިއުސް ބަލާނުލާނެއޭ ދުވާލަކު 20 މީހުން ވެސް އަދި އަހަރަކު އެއް ކޮމެންޓް ވެސް ނުހުންނާނެއޭ އެމެން ޕަބްލިޝް ކޮށްފައި ނޫހުގައި ކޮމެންޓް ޝާއިއު ކުރުން އެއީ ވެސް ނޫސްވެރިން ހީވާގި ވުމުންވާ ގޮތޭ މިފަދަ މިންގަނޑަކުން ނޫސް ތަކަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭނީ ބަލަން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ބަލަން ޖެހޭނެއޭ…

 17. ކުރާނެއޭ

  އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ހިންގަވާ ޒަމީރު ތިޔާ ބޭނުންކުރަނީ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޖްރިބާ ހުރި އަދި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ އޮފީހުގައި ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން ވަރަށް މައްޗަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި އަދި ތަޖްރިބާ ލިބިފަައި ތިބި މީހުން ތިބުމާއި އަދި އެމެން ގުޅިފައިވަނީ އެމެރިކާ ފަދަ މަކަރުވެރި ރޭވުން ތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އާއި ޒަމީރު މެން އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތުގައި ކަން ޔަގީނޭ މުއިއްޒު އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ބޭލޭނީ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ރޯލް ކުޑަކޮށް ދިފާއީ ވުޒާރާ މެދުވެރިކޮށް އެމެންނަށް ކުރަމުން އަންނަ ޚަރަދު ހުއްޓާލާ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާލާ އަދި ނާސިރު ބޭނުން ކުރި ގޮތަށް އެމެންނަށް ރައްޔިތުން މެދުވެރިކޮށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަން ފެށުމުން ދެން ޑިޕްލޮމެސީ ގައި އަތް ވެސް ލާން ނުޖެހޭނެއޭ ތިޔާއީ އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ އެމެން ނަކީ އެހާ ހިތްވަރު ގަަދަ ބައެއް ނޫނޭ އެމެން ފިލާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ ތެރޭން ތިޔާ ކަން މުއިއްޒު އަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ ސަބަބަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިންޑިއާ އަތުން ކަޓް ކާލައިގެން އިންޑިއާ އަށް މުނާފިޤުން ކުޅޭ ރޯލް ކުޅެދޭނެއޭ…

 18. ވާނެގޮތޭ

  އަދުރޭ ދަރި ފައިސަލް އަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ސައެންސް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ނޫނޭ އެއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަޒީރަކީ އެއީ ވިޔާފާރި ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާ ވާން ނުޖެހޭނެއޭ އޭނާ ވާން ޖެހޭނީ ވަރަށް ދުރަށް ވިސްނޭ ވައްކަން ނުކުރާ އަދި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށް ނަތީޖާ ނެރެދޭން މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށޭ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިއަދު މިދެކޭ ފޮނިމީރު ކަމަކީ އެއީ ސީނާ ޒާހިރު މެންގެ ޓީމަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއޭ އެއިރުއޭ ހޮޓެލް ސްކޫލް ވެސް ހުޅުވީ އެއަށް ފަހު 30 އަހަރު ވަނީއޭ އެދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތޭ ސީނާ ޒާހިރު މެން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ޑިޕާރޓްމެންޓް ހިންގިއިރު އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ރިސޯރޓް ތަކުގެ މަތީ މަގާމް ތަކުގައި ތިބީ އަދި ރިސޯރޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިިން އިންތިހާ އަށް ގިނަވެގެން ދިޔައީ މިކަންކަން އުވިގެން ދިޔާއީ އެއީ ޒާހިރު އަށް ފަހުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވުޒާރާ އާއި ހަވާލުވާ ވަޒީރުން ނަށް ވާނުވާ ނޭގުމާއި އަދި އެމެންނަށް އެދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ސިޔާސަތެއް ނެތުމާއި އަދި ދަށުގައި ތިބޭ ވަގުން ބުނާ ބަސް އަޑުއަހާ އަދި އެ ވުޒާރާ އަކީ އެއީ ވައްކަން ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާތީއޭ ފައިސަލް ވެސް ވާނީ ހަމަ އެގޮތޭ އޭނާ ވެސް ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވުޒާރާ ބޭނުން ކުރާނީ އަދީބު ގޮތަށް ވައްކަން ކުރަން ކުރާނީ ވައްކަމޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އަލިފުބާ ވެސް އޭނާ އަށް ނޭގޭއިރު ދެން އޭނާ އެންމެ ފަސް އަހަރުން ކިހިނެއް އެކަން ދަސްކުރާނީ އެއީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ މީހަކު އަދުރޭ ދަރި ފައިސަލް އަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަޒީރު ކަން ނުދޭނެއޭ މުއިއްޒު އެއީ ކަނޑުކޮހަކަށް ވުމުން ނުވަތަ މުއިއްޒު ފައިސަލް މެދުވެރިކޮށް ވައްކަން ކުރަން ވެގެން ފައިސަލް ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަޒިރު ކަން ދިނީ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ފައިސަލް ކުރާނީ ވައްކަން ކަމަށް އެއީ މުއިއްޒު ގައިގައި ހުރި ސިޔާސީ ބަނޑުއަކިރިކަން ކަނޑުވާލުމާއި އަދި ޕީއެންސީ ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ފައިސަލް ކުރާނީ ހަމަވައްކަމޭ އޭނާ ވާނީ ބޮޑު ވަގަކަށޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ ފައިސަލް ވާނީ ބޮޑުވަގަކަށޭ

 19. ވާނެގޮތް

  ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒަމީރު އިންޑިއާ ސިފައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަޝްވަރާގެ ތެރޭން އެމެން ބޭލުމަށް ޓަކައި މަޝްވަރާ ކުރާ މައިމީހާގެ މަގާމަށް ލިއިރު މިހާތަނަށް ޒަމީރުގެ ހަޔާތުގެ ސޮފްހާއިން މިފަދަ އެންމެ ސޮފްހާ އެއްވެސް ނެތޭ ފެންނާން މަޝްވަރާ ކުރަން ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ނިކުންނަ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވާން ޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ ޖެހިލުންވާ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް އަދި އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ފަސް މެމްބަރުން ހިތުދަސް ނަމަކަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވެއޭ ޒަމީރުގައި ގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފަައިން ބޭލުމަށް ޓަކައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަން ކުރެވޭނެ އެކަކު ވެސް އެވުޒާރާގައި މިދިޔަ 15 އަހަރު ނެތޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައި މިކަމަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުފޫ ހަމަވާނީ ރައީސް ޔާންޓޭ ދެން އުމަރު ނަސީރު މިދެމީހުން ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ލައިފިނަމަ އެމެން ކޯޓްގެ ވާތްފަރާތާއި އަދި ކަނާތް ފަރާތު ކޯޓްގެ ކުރިމަތީ ގޮތް ވަޅުގައި ދެއަތުން ހިފާ ތަޅުވާލުމުން އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާ އަށް ވެސް އިނގޭނެއޭ ދެން މިކަމުގައި އެމެން ފަހަތަށް ޖެހުން ނޫން ކަމެއް ނެތް ކަން ޔާމީން ލައިފިނަމަ ވަރަށް އަވަސް ވާނެއޭ އުމަރު ލައިފިނަމަ ތަންކޮޅެއް ލަސްވާނެ އެކަމަކު މާބޮޑަށް ލަސްނުވެ އެކަން ކުރާނެ އުމަރު ވެސް ސަބަަބަކީ މިހާރު މިދެނަމަކީ އެއީ އދ. ގެ ދާއިމީ 5 މެމްބަރުން އެމެންގެ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއޭ ޔާމީން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަންކުރާތާ މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބާނެ އެމެން އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން އުމަރު ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ވެއްޖެނަމަ 1 އަހަރު ތެރޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބާނެ ޒަމީރު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުގައި 5 އަހަރުވެސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ…