ސަރުކާރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާ ރައީސް ނިންމަވައިފި

ހުޅުމާލެއިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯން ފަށައިފި

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރަައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވާހަކަދަައްކަވަނީ (ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް)

އެންމެ އާދައިގެ މީހާއިން ފެށިގެން މުއްސަނދިންނަށް ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: "ވީ ވަރަކުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވެދީ"

ސިނގިރޭޓު ބޯން އެންމެން ހޭދަކުރާ ފައިސާއިން އަހަރަކު 9 ހޮސްޕިޓަލް އެޅޭނެ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދަތުރު ވަރަށް ކާމިޔާބު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރެވޭނެ: ރައީސް

"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ ސަބަބުން އެޗްޑީސީއަށް 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު މާދަމާ އާންމު ކުރާނެ

ސާޖިދާގެ ކޮއްކޮއަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ދިން ވާހަކައަކީ ދޮގެއް

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިދުމަތް އަވަސްކޮށްދެއްވާ: ނައިބު ރައީސް

ރައީސް ނިއުދިއްލީ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ކަނޑުގެ ހަޒާނާތަކަކީ އިގްތިސާދަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު: ރައީސް

ތިން ދުވަހުގެ ލަންކާ ދަތުރު ޒަމީރު ނިންމަވާލައްވައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އާ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން މުހިންމު: ސާޖިދާ

ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: ވަޒީރު

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ޗައިނާ ބަސް ކިޔަވައިދެނީ

ލިބިފައިވާ ޢިލްމާ ހުނަރުން، ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައިފި