ސަރުކާރު

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީނުކޮށް، ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން: ރައީސް ޞާލިޙް

ބިލެއްދޫގެ އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މަގޫދޫގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު ވަޢުދުތައް ފުދިއްޖެ: ‏‏ރައީީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023: އިންތިހާބު އޮބްޒާވް ކުރަން 15 ގައުމަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރައީީސް ޞާލިޙު ފ އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނޮޅިވަރަންފަރަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން، ނައިބު ރައީީސް އާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ އާ ސަފީރު އެކަމަނާގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ޕަމަނަންޓް ކަލެކްޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ސަރުކާަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ޢާބިދާގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް މައުމޫން ސޮއި ކުރައްވައިފި

ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން މަސް ތެރޭ ޖަލުތަކަށް އިތުރު 180 ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: އިމްރާން

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މޮރޮކޯއަށް

ޙައްޖާޖީން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް، ފުރިހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

50 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކުށްވެރީންނާ އަރައި ހަމަކުރަންޖެހޭ: ފައިސަލް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ގާއިމުކުރަނީ

17 ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް ޙަވާލު ކޮށްފި