ސަރުކާރު

ހިޔާފްލެޓުގެ ފިނިޝިންއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ރައީސް މުޢިއްޒު ދެއްވާނެ: ފަޒުލް

އެކި ދާއިރާތަކުން ތުރުކީއާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް، އެ ޤައުމުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް، ޝަހީމްގެ ޝުކުރު ރައީސްއަށް

އާސަންދައިގެ އެމްޑީގެ މަޤާމަށް، ޒީނިއާ ހަމަޖައްސައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ބްރޯޑްކޮމްއާއި އެމްއެމްސީއާއިއެކު ރައީސް އޮފީހުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް

ކައުންސިލުތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރަން، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

އައިހެވަން މަޝްރޫޢުއާއި ގާދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަނީ

ފްލެޓްތަކާއި މެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް އޭސީސީން 20 ދުވަސް ތެރޭގައި އަންގަނީ

ވަޒީރުންގެ އަތުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ އިތުރުން އެހެން ޕާސްޕޯޓެއް ނެތްކަން ޔަޤީން ކުރަނީ

ކޮޕީރައިޓް ހައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެމްސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޝިއުނާއާއި މަލްޝާއަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން

އިތުރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފި

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރު ތަރުތީބުވަމުން އެދަނީ ޤައުމު ދާންވާ މިސްރާބަށް: މިނިސްޓަރު އިހްސާން

ރައީސް މުޢިއްޒުއާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް އެބަހުރި: ޝިޔާމް

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށް އިންޗިއެއްވެސް ފަަހަތައް ނުޖެހި ހުންނާނަން: ޝުޖާއު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފަހުމީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސައުދީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފި