ޚަބަރު

ތައިލޭންޑްގައި ސަލާން ޖަހަނިކޮށް ޗައިނާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ބެންކޮކްގެ މަގުތަކުގައި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ޗައިނާގެ ހަ މީހުންނަކީ ކުރިން ހީކުރި ފަދައިން އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަނިޔާއާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން ނޫން ކަމަށް ތައިލެންޑުން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެންކޮކްގައި ފައިސާއަށް އެދުނު ޗައިނާގެ ހަތް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ތައިލޭންޑުގެ ވިސާ މައާފުގެ ބޭނުން ހިފައި، އަނިޔާ ލިބޭ މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އަތުލައިގަތް މީހުންގެ މޫނުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ އަތް ނުވަތަ އިނގިލިތައް ވަނީ ބަލިކަށިވެފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަން ބިއުރޯގެ ޗީފް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އިޓިސާރަންރަންޗައީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، ތައިލެންޑަށް އަމިއްލަ އަށް އެތެރެވި ކަމަށް އިއުތިރާފްވި މީހުން، ވެރިރަށުގައި ކިޔަވަން ދަސްކުރުމުން ދުވާލަކު 10،000 ބާތު (280 ޑޮލަރު) އާ ހަމައަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އިޓިޕޯލް ވިދާޅުވީ މި ގްރޫޕުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ ކޭންގް ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަތުލައިގަތީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ސިއާމް ސްކޮއާ ޝޮޕިން މޯލް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ބީޓީއެސް ސްކައިވޯކް ސަރަހައްދުންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކޭންގް ޑީޕޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ނޭމް ނަމަކަށް ކިޔާ ތައިލޭންޑުގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އޭނާ ޖަލުން ނެރުމަށް އެހީތެރިވެދިނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!