ދުނިޔެ

ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން ޗައިނާގެ އިތުރު ބެލޫންތަކެއް ފެނިއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޓައިވާންގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅި ހުރަސްކުރާ ޗައިނާގެ އަށް ބެލޫން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ބެލޫން ޓައިވާން ހުރަސްކޮށް އުދުހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޓައިޕޭގެ ސަރުކާރުގެ ވަރުގަދަ އިއުތިރާޒުތަކާ އެކު ވެސް ޗައިނާ އިން އަމިއްލަ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ބުނާ ޓައިވާނުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެ ބެލޫންތަކަކީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި ނަފްސާނީ ހަނގުރާމައަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ބެލޫންތަކާ މެދު ޝަކުވާ ކުރެ އެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޓައިވާނުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުރަތަމަ ބެލޫން ފެނުނު ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ބެލޫން ފެނިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ވެސް އެ އަދަދަށް ބެލޫން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓައިވާނުގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ފަސް މީހަކު ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ މެޕެއްގައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގުޅުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ޗައިނާ އާއި ޓައިވާނުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ޗައިނާ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ މުހިންމު ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ ހަނދު އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ މަހު ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ބެލޫންތަކަކީ މޫސުމާ ބެހޭ ބޭނުމަށް ހަދާފައިވާ ބެލޫންތަކެއް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ ބެލޫންތައް ހައިޕް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓައިވާނުން ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ޝަކުވާތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތައް ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޮޕަރޭޓްކުރާއިރު، ގިނަ ފަހަރަށް ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ނުރަސްމީ ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މީޑިއަން ލައިން ހުރަސްކުރެއެވެ. ޗައިނާއިން ބުނަނީ އެ ލައިން އޮތްކަން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!