ދުނިޔެ

ނަވާޒް ޝަރީފާއި އިމްރާން ޚާން ވެސް ކާމިޔާބީ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ދެ ވާދަވެރިން ކަމުގައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފާއި އިމްރާން ޚާން އެ ޤައުމުގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާ ކަން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދިޔައިރު ޚާން އޮންނެވީ ޖަލުގައެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ދެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށެން ހަފުތާއަކަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މޮބައިލް ފޯނާއި އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑައިލުމާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. މިއީ, ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވައިލުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ބުނެ, ގިނަ ބަޔެއްގެ ނުރުހުމާއި ތުހުމަތުތައް ވެސް ސަރުކާރާއި އިންތިޚާބީ އިދާރާއަށް ކުރިމަތިވިއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑައިލުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނާއި އީރާންގެ އިތުރުން އަފްޣާނިސްތާނާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ ރޮނގު ވެސް ވަނީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި އެއް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ޝަރީފްގެ ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގް-ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް-އެން) ޕާޓީންނެވެ. ނަމަވެސް, ޚާން ވިދާޅުވީ, އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން އޭނާގެ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކް އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ޕާޓީން ކުރި ހޯދާފައިވާ ކަމުގައެވެ. ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރުވި ފިއްތުންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޕާޓީގެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައެވެ. އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ, އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިއްޔަތު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވާތީ, އެހެން ޕާޓީތަކާ ގުޅިގެން ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ޕީއެމްއެލް-އެނުން ފަށާފައިވާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް, 98 މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައިވާއިރު, އެއީ ޚާނަށް ބައިޢަތު ހިފާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

އޭއައި ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްުޔާރު ކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯއެއްގައި ޚާން ވަނީ, އިންތިޚާބުގައި ޝަރީފްގެ ޕާޓީން ކާމިޔާބީ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވުމުން އެ ކަން ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި, ޕީޓީއައިއަށް ކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާ ކަން އިޢުލާނު ކުރައްވައި, ވޯޓު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވައިލައްވާފައެވެ. ޕީޓީއައިގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވެސް ވަނީ, ޚާންއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު, ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝަރީފްގެ ޕީއެމްއެލް-އެނަށް ލިބުނީ 69 ގޮނޑިއެވެ. އަދި, ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ޒަރްދާރީގެ ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީންނެވެ. ޒަރްދާރީއަކީ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރު ބޭނަޒީރް ބުއްޓޫގެ ދަރިކަލުންނެެވެ. އޭނާގެ ޕާޓީން 51 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 265 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ކުދި ޕާޓީތަކުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމު ބައްޓަން ކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން, މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލައި, ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވެއެވެ. މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ, ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅިގެން, ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެކުލަވައިލާ ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!