ޚަބަރު

ޢަލީ ރަމީޒު، ޔުމްނާ އަށް: މިއީ މިޔުޒިކާއި އެންމެހާ ފާފަތަކުން ދުރުވާންވީ ވަގުތު

މިވަގުތަކީ ﷲ ހަރާމް ކުރެއްވި މިޔުޒިކާއި އެންމެހައި ފާފަތަކުން ދުރުވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒުބުނެފިއެވެ.

އަލީ މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ މި ވަގުތަކީ މިޔުޒިޝަނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް އިހްސާސް ކުރެވޭ ވަގުތެއް ކަމަށާއި މި ކަމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

"ސިސްޓާ! މިވަގުތަކީ ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި މިޔުޒިކު ފަދަ އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުވެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށް ، ހެޔޮ މަގަށް އެނބުރެން ޖެހޭ ވަގުތު ، އަދި އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް އައުރަ ނިވާކުރައްވާ ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ ވަގުތު" ޖަމްއިއްޔަތުއްސަލަފްގެ އޮޕަރޭޝަންސްގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އަލީ ޓްވީޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިޔުޒިޝަނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފެއްދެވުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެއްވުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ބާރު އަޅުއްވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!